Durga Kavach Lyrics – Sadhana Sargam

5/5 - (2 votes)

It takes a strong Stotram called Durga Kavach Lyrics in Hindi to extinguish the harmful forces that surround you. The 47-slok Durga Kavach was cited by Lord Brahma to the sage Markandeya. Sadhana Sargam sings the Stotram, while Natraj Dastidar wrote the music for Devi Kavach.

📌 Song TitleDurga Kavach Lyrics
🎤 SingerSadhana Sargam
✍️ LyricsSadhana Sargam
🎼 MusicNatraj Dastidar
🏷️ Music Label

Durga Kavach Lyrics in Hindi

ॐ नमश्‍चण्डिकायै

ॐ यद्‌गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह॥१॥

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्।
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने॥२॥

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥३॥

पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्॥४॥

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना॥५॥

अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे।
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः॥६॥

न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे।
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥७॥

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते।
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः॥८॥

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना।
ऐन्द्री गजसमारुढा वैष्णवी गरुडासना॥९॥

माहेश्‍वरी वृषारुढा कौमारी शिखिवाहना।
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया॥१०॥

श्‍वेतरुपधरा देवी ईश्‍वरी वृषवाहना।
ब्राह्मी हंससमारुढा सर्वाभरणभूषिता॥११॥

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः।
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः॥१२॥

दृश्यन्ते रथमारुढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः।
शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्॥१३॥

खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च।
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्॥१४॥

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च।
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै॥१५॥

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे।
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि॥१६॥

त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि।
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता॥१७॥

दक्षिणेऽवतु वाराही नैर्ऋत्यां खड्गधारिणी।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी॥१८॥

उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी।
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा॥१९॥

एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना।
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः॥२०॥

अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता।
शिखामुद्योतिनि रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता॥२१॥

मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी।
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके॥२२॥

शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी।
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी॥२३॥

नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका।
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती॥२४॥

दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका।
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला।
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी॥२६॥

नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी।
स्कन्धयोः खङ्‍गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी॥२७॥

हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च।
नखाञ्छूलेश्‍वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्‍वरी॥२८॥

स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी।
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी॥२९॥

नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्‍वरी तथा।
पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी ॥३०॥

कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी।
जङ्घे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥३१॥

गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी।
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी॥३२॥

नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्‍चैवोर्ध्वकेशिनी।
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्‍वरी तथा॥३३॥

रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती।
अन्त्राणि कालरात्रिश्‍च पित्तं च मुकुटेश्‍वरी॥३४॥

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा।
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु॥३५॥

शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्‍वरी तथा।
अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी॥३६॥

प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्।
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना॥३७॥

रसे रुपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी।
सत्त्वं रजस्तमश्‍चैव रक्षेन्नारायणी सदा॥३८॥

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी।
यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी॥३९॥

गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके।
पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी॥४०॥

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा।
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता॥४१॥

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु।
तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी॥४२॥

पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः।
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति॥४३॥

तत्र तत्रार्थलाभश्‍च विजयः सार्वकामिकः।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्‍चितम्।
परमैश्‍वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्॥४४॥

निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः।
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्॥४५॥

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ।
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः॥४६॥

दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः।
जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। ४७॥

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः।
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्॥४८॥

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले।
भूचराः खेचराश्‍चैव जलजाश्‍चोपदेशिकाः॥४९॥

सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा।
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्‍च महाबलाः॥५०॥

ग्रहभूतपिशाचाश्‍च यक्षगन्धर्वराक्षसाः।
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥५१॥

नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते।
मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्॥५२॥

यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले।
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा॥५३॥

यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्।
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी॥५४॥

देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्।
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः॥५५॥

लभते परमं रुपं शिवेन सह मोदते॥ॐ॥५६॥

Durga Kavach Lyrics in English

Om Namashchandikaye

Om Yadguhya Param Loke Sarvarakshakaram Nrunam.
Yann Kasyachidakhyatan Tanme Bruhi Pitamah ॥1॥

Asti Guhyatam Vipra Sarvabhutopkarakam.
Devyastu Kavacham Punya Tachhrunushva Mahamune

First Shailputri and second Brahmacharini.
Tritiya Chandraghanteti Kushmandeti Chaturthakam ॥3॥

Pancham Skandamateti Shastha Katyayanitti Ch.
Saptam Kalratriti Mahagauriti Chashtammam ॥4॥

Navam Siddhidatri Ch Navadurga: Prakirtita:.
Uktanyetani Namani Brahmanaiva Mahatmana ॥5॥

Agnina Dahyamanastu Gato Rane in the enemy.
Vishme Durgme Chaiv Bhayarta: Sharanam Gata: ॥6॥

Na teshan jayate kinchidshubham ransankate.
Napadam Tasya Pashyami Shokdukhkhabhayam na hi ॥7॥

Yaistu Bhaktya Smrita Nunam Teshan Vriddhi: Prajayate.
Ye twan smranti deveshi rakshase taan suspicion: ॥8॥

Phantom organization you Chamunda Varahi Mahishasana.
Aindri Gajsamarudha Vaishnavi Garudasana ॥9॥

Maheshwari Vrisharudha Kumari Shikhivahana.
Lakshmi: Padmasana Devi Padmahasta Haripriya ॥10॥

Shvetarupdhara Devi Ishwar Vrishvahana.
Brahmi Hansmarudha Sarvabharanbhushita ॥11॥

Ityeta Matar: Sarva: Sarvayogasamanvitah.
Nanabharanshobhadhya Nanaratnopshobhita: ॥12॥

Drishyante Rathmarudha Devya: Krodhasamakula:.
Shankham Chakram Gadaan Shakti Halam Ch Musalayudham ॥13॥

Khetkan Tomram Chaiv Parshun Pashmev Ch.
Kuntayudham Trishulam Ch Sharangamayudhamuttamam ॥14॥

दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च.
Dharayantyayudhanitha devanaan ch hitaya vai ॥15॥

Namaste’stu Maharaudre Mahaghorparakrame.
Mahabale Mahotsahe Mahabhayvinashini ॥16॥

Trahi Maa Devi Dushprekshye Shatrunam Bhayvardhini.
Eastern Rakshatu Mamandri Agniyamgnidevata ॥17॥

Dakshine Vatu Varahi Nairrityan Khadgadharini.
Pratichya Varuni Raksed Vayavyam Mrigavahini ॥18॥

Udichya Patu Kumari Aishanya Shuldharini.
Rakseddhastad Vaishnavi and ॥19॥ in Urdhwam Brahmani.

And Dasho Rakshechhamunda funeral procession.
जया मे चग्रतः पातु विज्या पातु पर्थःथ्॥20॥

Ajita Vamparshwe Tu Dakshine Chaprajita.
Shikhamudyotini Rakseduma idol arrangement ॥21॥

Maladhari Lalate Ch Bhruvau Raksed Yashaswini.
Trinetra Ch Bhruvor Madhye Yamaghanta Ch Nasike ॥22॥

Shrotrayodvarvasini in Shankhini Chakshushore.
Kapolau Kalika Rakshetkarnamule Tu Shankari ॥23॥

Nasikaya Sugandha ch Uttaroshthe ch Charchika.
Saraswati in the middle of the chamritkala tongue ॥24॥

Dantan Rakshatu Kumari Kanthadeshe Tu Chandika.
Ghantikaan Chitraghanta c Mahamaya c Taluke ॥25॥

Kamakshi Chibuka Raksed Vachan Me Sarvamangala.
Cervantes Bhadrakali’s Page Vanshe Dhanurdhari ॥26॥

Neelgriva Bahikanthe Nalikan Nalakubari.
Skandhayo: Vajradharini in Khangini Rakshed Bahu ॥27॥

Hastyordandini Raksedambika Changulishu Ch.
Nakhanchhuleshwari Rakshetkukshau Rakshetkuleshwari ॥28॥

Breasts Rakshenmahadevi Manah Shokvinashini.
Hriday Lalita Devi Udre Shuldharini ॥29॥

Nabhau Ch Kamini Rakshed Guhyam Guhyeshwari and.
Putna Kamika Medhram Gude Mahishwahini ॥30॥

Katya Bhagwati Rakshejjanuni Vindhyavasini.
Janghe Mahabala Rakshetsarvakamaprayini ॥31॥

Gulfayornarsinhi cha padaprishte tu taijisi.
Padangulishu Shri Rakshetpadadhastalvasini ॥32॥

Nakhan Danshtrakarali Ch Keshanshchaivordhwakeshini.
Romkupeshu Kauberry Skin Vagishwari and ॥33॥

Parvati, the blood marrow healer.
Antrani Kalaratrischa Pittam Ch Mukuteshwari ॥34॥

Padmavati Padmakoshe Kafe Chudamanistha.
Jwalamukhi Nakhjwalambhedya Sarvasandhishu ॥35॥

Protection of Chhatreshwari and in Shukra Brahmani.
Dharmadharini in protecting ego, mind and intellect ॥36॥

Pranapanau and Vyanamudanam Ch Samanakam.
Rakshetpranam Kalyanashobhana in Vajrahasta ॥37॥

Rase form ch gandhe ch shabde sparshe ch yogini.
Sattvam Rajastamashchaiva Rakshennarayani Sada ॥38॥

Ayu Rakshatu Varahi Dharma Rakshatu Vaishnavi.
Yash: Kirtin Cha Lakshmi Cha Dhana Vidya Chakrini ॥39॥

Rakshashtapashunme Raksha Chandike in Gotramindrani.
Putran Rakshenmahalakshmi Bharayan Rakshatu Bhairavi ॥40॥

Panthanam Supatha Rakshenmargam Kshemkari and.
Rajdwara Mahalakshmi Vijaya Sarvatha Status ॥41॥

Rakshahin tu yatsthanam barjitam kavachen tu.
Goddess Jayanti Papanashini in Tatsarvam Raksha ॥42॥

Padmekam na gachhettu yadichchchubhmatmanah.
Kavachenavrito Nityam Yatra Yatraiv Gachhati ॥43॥

Tatra Tatrartlabhashch Vijay: Sarvkamik:.
Yam yam chintayate kaam tan tam prapnoti nischitam.
Parameshvaryamatulam prapsyate bhutale puman ॥44॥

Nirbhayo Jayate Martyah Sangrameshvaparajitah.
Trailokye you Bhavetpujya: Kavachenavrit: Puman ॥45॥

Idam tu devyah kavacham devanampi durlabham.
यः पथेत्प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्ध्यान्वितः॥46॥

Divine Art Bhavettasya Trailokyeshvaparajit.
Jived Varshatan Sagrampamrityu Vivarjit:. 47॥

Nashyanti Vyadhaya: Survey Lutavisphotkadayah
Sthavaram Jangam Chaiv artificial chapi yadvisham

Abhicharani Sarvani Mantrayantrani Bhutale.
भूचराः खेचराशचैव जलजाश्चोपदेशिकाः॥49॥

Sahaja Kulja Mala Dakini Shakini and.
Antrikshchara Ghora Dakinyashch Mahabala: ॥50॥

ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगंधर्वराक्षसाः।
Brahmarakshasvetala: Kushmanda Bhairavaday: ॥51॥

Nashyanti Darshanattasya Kavache Hridi Sansthite.
Manonnatirbhaveda Rajyastejovridhikaran Param ॥52॥

Yashasa Vardhate So’pi Kirtimanditabhutale.
Japetsaptashati Chandi Kritva Tu Kavacham Pura ॥53॥

Yavadbhumandalam dhatte sashilvankananam.
Taavtishthati Medinyan Santati: Putrpatriki ॥54॥

Dehante Param Sthanam Yatsurairpi Durlabham.
Prapnoti Purusho Nityam Mahamayaprasad: ॥55॥

Labhte Param Rupam Shivan Sahi Modate ॥॥॥56॥

Durga Kavach Lyrics Youtube

Leave a Comment